دانلود رایگان


تحقيق سند و اقسام آن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسمي
بند اول: سند عادي و تعريف آن
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است
بند چهارم: انواع سند رسمي
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه
بند اول: دفتر اسناد رسمي
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائيه
بند اول: تعريف اجرائيه
بند دوم: انواع اجرائيه
بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه
فصل سوم: شروع عمليات اجرائي
مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي
بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائيه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران
فصل چهارم: ترتيب اجراء
مبحث اول: اسناد بدون وثيقه
بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه
بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه
بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول
بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضاي متعهدله
مرحله دوم: ارزيابي
مرحلة سوم: تعيين حافظ
ب: بازداشت اموال غير منقول
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم - مزايدة اموال بازداشت شده
بند يازدهم - مستثنيات دين
بند دوازدهم - آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم - اسناد داراي وثيقه
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول
بند ششم: تخليه
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي
فصل پنجم: شكايت اجرائي
مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي
مبحث اول: معاني توقيف
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي

سند


انواع سند


تعريف و مفهوم سند


سند عادي


سند رسمي


تعاريف سند رسمي و عادي


اصطلاح سند ثبتي


قدرت اجرايي سند رسمي


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


حقوق اسناد


قوانین حقوقی اسناد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق سند و اقسام آن

دانلود سند و اقسام آن، - در قالب word قابل ویرایش و در 78 صفحه. - توضیحات: - مبحث اول: تعریف سند: - مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

تحقیق سند و اقسام آن

تحقیق سند و اقسام آن. فصل اول: تعريف سند و اقسام آن. مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

تحقيق سند و اقسام آن - apadana.in

مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع ...

تحقيق خاص | عودة الدوري السعودي في زمن الكورونا .. …

بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم استكمال الدوري السعودي وتعديل بعض القرارات، تواصلت النسخة العربية من ...

دانلود و دریافت تحقیق سند و اقسام آن - همکاری در فروش فایل

دانلود و دریافت تحقیق سند و اقسام آن به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه...

تحقیق سند و اقسام آن

دانلود سند و اقسام آن، - در قالب word قابل ویرایش و در 78 صفحه. - توضیحات: - مبحث اول: تعریف سند: - مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

تحقیق سند و اقسام آن - خرید فایل خرید فایل

تعداد صفحات: ۸۴ | قابل ویرایش تعریف سند مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که ...

أخبار النادي الأهلي: تحقيق في الأهلي مع الجهاز الطبي ...

موقع سبورت 360 – قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، فتح تحقيقا مع الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بالفترة الأخيرة على مستوى المدافعين.

بعد أكبر تحقيق في ممارسات ابتزاز، نهاية أصعب وأخطر قضية ...

20/08/2020 · محكمة الجنايات المركزية في بريطانيا تدين مزارعا بتهمة التخطيط لابتزاز واحدة من أكبر سلاسل المتاجر في البلاد.

الأحمدي: تحقيق الاستقلال ليس أولوية في المرحلة الحالية ...

2 dias atrás · قال الناشط السياسي والناطق الرسمي لمجلس المقاومة الشعبية الجنوبية في عدن، علي سعيد الأحمدي، أن تحقيق الاستقلال ليس أولوية في المرحلة الحالية للقضية الجنوبية. وكتب الأحمدي منشورا على صفحته بموقع “فيسبوك” قال فيه ...

بررسی سند و اقسام آن - nafisfile.com

مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع ...

تحقیق سند و اقسام آن | مقالات

تحقیق سند و اقسام آن; سند و اقسام آن;بررسی سند و اقسام آن بررسی سند و اقسام آن دریافت فایل بررسی سند و اقسام آنفهرستفصل اول: سند و اقسام آنمبحث اول:

تحقیق سند و اقسام آن - خرید فایل خرید فایل

تعداد صفحات: ۸۴ | قابل ویرایش تعریف سند مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که ...

تحقيق خاص | عودة الدوري السعودي في زمن الكورونا .. …

بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم استكمال الدوري السعودي وتعديل بعض القرارات، تواصلت النسخة العربية من ...

تحقیق سند و اقسام آن

تحقیق سند و اقسام آن. فصل اول: تعريف سند و اقسام آن. مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

تحقیق سند و اقسام آن - دانلود پروژه

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۷۰ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود تحقیق سند و اقسام آن برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

تحقیق سند و اقسام آن - خرید فایل خرید فایل

تعداد صفحات: ۸۴ | قابل ویرایش تعریف سند مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که ...

saadmaleki.com - سعد المالكي

مرحبا بك في موقعي الشخصي اهلا بك انا سعد المالكي، ابن لوالدين عظيمين وزوج لامراة رائعة واب لثلاثة اولاد مبدعين، مهندس حاسب الي وماجستير ادارة اعمال، مدون و باحث ومدرب في مواضيع القيادة والانتاجية، يسعدني ويشرفني ...

تحقیق سند و اقسام آن - خرید فایل خرید فایل

تعداد صفحات: ۸۴ | قابل ویرایش تعریف سند مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که ...

الأحمدي: تحقيق الاستقلال ليس أولوية في المرحلة الحالية ...

2 dias atrás · قال الناشط السياسي والناطق الرسمي لمجلس المقاومة الشعبية الجنوبية في عدن، علي سعيد الأحمدي، أن تحقيق الاستقلال ليس أولوية في المرحلة الحالية للقضية الجنوبية. وكتب الأحمدي منشورا على صفحته بموقع “فيسبوك” قال فيه ...

تحقیق سند و اقسام آن

دانلود سند و اقسام آن، - در قالب word قابل ویرایش و در 78 صفحه. - توضیحات: - مبحث اول: تعریف سند: - مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

تحقیق سند و اقسام آن - خرید فایل خرید فایل

تعداد صفحات: ۸۴ | قابل ویرایش تعریف سند مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که ...

دانلود تحقیق سند و اقسام آن | سل وای

بررسی سند و اقسام آن دسته بندیحقوقفرمت فایلdocxتعداد صفحات83حجم فایل75 کیلو بایتبرای دانلود ...

انفجار بيروت: لماذا يطالب الحريري وجنبلاط بتحقيق دولي ...

07/08/2020 · في الوقت الذي انشغلت فيه آلاف الأسر اللبنانية بدفن أكثر 140 قتيلا وتضميد جراح أكثر من أربعة آلاف والبحث عن ...

پروسه هاي تعمير قطعات بزرگ صنعتي تعمير يا تخريب، چگالش هميشگي صنعت

متره و برآورد قيمت، با زير بنای 150 متر

تحقيق جرم و مجازات

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پلدختر (واقع در استان لرستان)

تحقيق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

نقشه اتوكد منطقه 5 تهران بصورت قطعه بندي

خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد

مديريت استراتژيك منابع انساني

خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد

طراحی مته دریل در سالیدورک