دانلود رایگان


تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چکیده:
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستی های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول تعاریف
گفتار اول معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم- اهداف قرار بازداشت موقت
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول - قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم - شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول - کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم - تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجه-گیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery

تحقيق حقوقی


قرار بازداشت موقت


در حقوق کیفری


حقوق کیفری ایران


حقوق کیفری اسناد بین المللی


قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري


قرار بازداشت موقت بين المللی


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


قوانین بازداشت موقت


احکام بازداشت موقت


حقو

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

این صفحه مختص به پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی| حتماً مشخصات فوق را به دقت ...

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف ...

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. چکیده. قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار ...

قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

پژوهش و جستجو در رویه دادگاه های کیفری در سطح بین المللی در خصوص قرار بازداشت موقت و همچنین حمایت از آزادی افراد می تواند بیانگر میزان بهره مندی دادگاه ها از این اسناد باشد همین گونه بررسی حقوق داخلی در زمینه بازداشت ...

تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ...

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف ...

دانلود تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۳۶ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

مقاله درمورد بازداشت موقت,تحقیق درمورد بازداشت موقت,پایان نامه درمورد بازداشت موقت,بازداشت موقت در قوانین ایران,بازداشت موقت در قوانین بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ­المللی ...

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف ...

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد ...

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی . فهرست مطالب. چکیده۱. مقدمه. بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت. فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران,حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی,قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی,,قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی,پروژه

دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و ...

دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. کارمند محتوی گذار 4 1395/07/21 بایگانی مطالب ثبت دیدگاه ارزشمند شما

تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ...

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف ...

شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های تالش - مرداب انزلی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لردگان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)


تحقيق تاريخچه كاشي و کاشیکاری


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دزفول (واقع در استان خوزستان)


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی)


پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه، هر واحد 120 متر


پایان نامه بررسی ادبیات کودکان در دهه 70


ماکت 3 بعدی خرس کوالا


تحقیق مسجد جامع بروجرد


گزارش کارآموزی نیروگاه شهید سلیمی (نکا)